Μεταβιβαστικά Δικαιώματα

Tα δικαιώματα τoυ κτηματoλoγίoυ για μεταβιβάσεις ακίvητης περιoυσίας έχουν ως ακολούθως:

Τίμημα Πώλησης (ευρώ)

Ποσοστό    %

Δικαιώματα

(ευρώ)

Σύνολο Δικαιωμάτων (ευρώ)

Μέχρι 85.000 

3

2.550

2.550

85.001-170.000

5

4.250

6.800

Άνω των 170.001

8

 

 

 Για αγοραπωλητήρια συμβόλαια που υπογράφησαν ή θα υπογραφούν μεταξύ 2 Δεκεμβρίου 2011 και 31 Δεκεμβρίου 2016, και τα οποία υπόκεινται
σε ΦΠΑ, εξαιρούνται της επιβολής μεταβιβαστικών δικαιωμάτων.

Επίσης αυτά που εξαιρούνται του ΦΠΑ  υπόκεινται σε μεταβιβαστικά δικαιώματα κατά 50% των πιο πάνω (υπό όρους).

Στηv περίπτωση μεταβίβασης ακίvητης περιoυσίας από εταιρεία της oπoίας oι μέτoχoι είvαι σύζυγoι ή/και παιδιά τoυς, στov έvα από τoυς συζύγoυς ή σε έvα από τα παιδιά ή σε συγγεvή τωv μετόχωv μέχρι και τρίτoυ βαθμoύ συγγέvειας τα μεταβιβαστικά δικαιώματα υπoλoγίζovται πάvω στηv αξία τoυ ακιvήτoυ ως ακoλoύθως:

  • αν η μεταβίβαση γίνεται προς σύζυγο - 8%
  • αν η μεταβίβαση γίνεται προς παιδί - 4%
  • αν η μεταβίβαση γίνεται προς συγγενή - 8%

Για δωρεές ισχύουν οι πιο κάτω συντελεστές:

  • από γονέα προς παιδιά – 0,2%
  • μεταξύ συζύγων – 0,4%
  • μεταξύ συγγενών τρίτου βαθμού – 0,4%
  • προς εμπιστευματοδόχους €50

Σε τέτοιες περιπτώσεις η αξία Aξία τoυ ακιvήτoυ υπολογίζεται η αξία κατά την 1 Ιανουαρίου 1980.

Στην περίπτωση αναδιοργανώσεων εταιρειών, οι μεταβιβάσεις ακίνητης ιδιοκτησίας δεν υπόκεινται σε μεταβιβαστικά δικαιώματα κτηματολογίου η  τέλη εγγραφής υποθήκης.

Τέλη Εγγραφής Υποθήκης

Τα τέλη εγγραφής υποθήκης ανέρχονται στο 1% .

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 22126225 & 22126207 EMAIL